Vés al contingut
Treballa amb nosaltres

Metge/ssa Unitat de Salut Laboral del Vallès

REQUISITS

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Medicina del treball.

El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències:

· Compromís.

· Integritat.

· Atenció Centrada en la Persona.

· Rigor i millora continua.

· Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva.

· Resiliència i direcció i desenvolupament de persones.

 

FUNCIONS

Les seves funcions seran:

· Valoració dels problemes de salut del treballadors i treballadores del seu àmbit territorial de referència, en base a les dades sobre danys a la salut i factors de risc derivats del treball.

· Desenvolupament d’un sistema de vigilància de malalties i problemes de salut relacionats amb el treball.

· Suport a l’establiment i revisió de protocols per a la vigilància de la salut dels treballadors exposats als riscos laborals.

· Suport a les empreses i als serveis de prevenció de riscos laborals, propis i aliens, perquè pugui acomplir llurs activitats de salut laboral.

· Col·laboració en la investigació i control dels brots epidèmics d’origen laboral. 

· Elaboració de mapes de riscos laborals i la realització d’estudis epidemiològics per a la identificació i prevenció dels problemes de salut que puguin afectar a la salut dels treballadors, en col·laboració amb el Departament de Treball.

· Desenvolupament de programes de vigilància de la salut postocupacional, d’acord a la legislació específica de riscos laborals.

· Suport als serveis assistencials, sanitaris i farmacèutics, especialment en el nivell de l’atenció primària, per a la gestió de casos de patologia relacionada amb el treball.

· Suport en la detecció i gestió adequada de les contingències professionals en col·laboració amb l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i el departament competent en matèria de treball, seguretat i salut laboral i prevenció de riscos laborals.

· Promoció, supervisió i avaluació de la qualitat de les activitats de salut laboral dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals.

 

CONDICIONS
LABORALS

Tipus de contracte: Indefinit

Jornada: a temps complert

Condicions laborals: segons III Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut i els complements vinculats a les seves responsabilitats.

 

LLOC DE TREBALL

La Unitat de Salut Laboral del Vallès està ubicada dins de HOSPITAL UNIVERSITARI DE MOLLET (BARCELONA) FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET

· És un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i ben comunicat.

· Incorporació a una unitat integrada en la Xarxa d’Unitats de Salut Laboral creada pel Departament de Salut de la Generalitat dins de l’agència de Salut Pública.

· És una Unitat de Salut Laboral que gestiona l’Àrea de Vallès Oriental i Occidental.

· És un hospital que participa activament en desenvolupar projectes de la institució com el d'Entitat Saludable (Certificat Organització Saludable per AENOR)..

 

PROCÉS DE
SELECCIÓ

Es valorarà Currículum Vitae, experiència i formació. Es realitzarà entrevista i/o prova si s’escau.

Enviar al mail cv.rrhh@fsm.cat, fent constar la referència Metge/ssa Unitat de Salut Laboral del Vallès. Cal adjuntar còpia dels mèrits al·legats, sense perjudici de presentar els originals en el moment de ser requerits.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: