Vés al contingut

Política de privacitat

POLÍTICA GENERAL DE PRIVACITAT

La Fundació Sanitària Mollet del Vallès respecta la teva seguretat i privacitat.

A partir del 25 de maig del 2018 ens hem d’adaptar al nou Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679. Per això, hem actualitzat la nostra política de privacitat amb l’objectiu de ser més transparents i proporcionar-te informació sobre com la FSM tracta les teves dades personals i, especialment, la finalitat del seu tractament, la legitimació i el procediment per exercir-ne els teus drets.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Fundació Sanitària Mollet del Vallès (FSM)
Domicili: Ronda dels Pinetons, 8 – 08100 Mollet del Vallès
Telèfon: 93.653.61.00
E-mail: dpd@fsm.cat

Per què utilitzem les teves dades personals?

Les seves dades personals seran tractades amb l’única i exclusiva finalitat de gestionar les seves peticions rebudes a través del contacte web.

Quant de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades seran conservades mentre duri la relació contractual , mentre no sol·licitis la seva supressió, així com durant el temps necessari per complir les obligacions legals pertinents.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Les teves dades personals seran facilitades als estaments oficials que, per obligació legal, puguin exercir la cessió d’aquest tipus de dades (Ministeri de Treball i Seguretat Social, Departament de Treball, Departament de Sanitat i Seguretat Social, Mútua d’accidents de Treball, Agència Tributària o similars) i l’entitat bancària que vostè ens indiqui als efectes de transferir l’import de la nòmina.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades personals i com pots exercir-los?

Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades; en aquest cas, únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la teva situació particular, et podràs oposar al tractament de les teves dades. La FSM deixarà de tractar les dades, tret que sigui per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitges exercir qualsevol dels teus drets et pots dirigir a nosaltres a la nostra adreça postal a Mollet del Vallès. Delegada de Protecció de Dades: Ronda dels Pinetons 8 – 08100 Mollet del Vallès. O via correu electrònic a dpd@fsm.cat.

Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport.

Finalment, t’informem que et pots dirigir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: