Vés al contingut

Drets i Deures del pacient

Drets i Deures del pacient

Com a pacient, tens uns drets reconeguts, però alhora també uns deures que complir.
Te’ls expliquem perquè els coneguis!

Tens dret a...

 • Rebre assistència sanitària de qualitat, sense discriminació, de manera continuada i integral i integrada.
 • Ser atès respectant les teves necessitats úniques, segons la teva situació de vida i creences personals.
 • Viure el procés del final de la vida amb dignitat.
 • Accedir als serveis sanitaris públics, als medicaments i productes necessaris per la teva salut inclosos en la cartera de serveis.
 • Rebre informació general dels serveis sanitaris i les seves prestacions, i a participar donant l’opinió a través d’enquestes, suggeriments o reclamacions.
 • Tenir una acurada informació assistencial, així com a poder accedir a la teva informació de salut.
 • Ser informat prèviament per donar el teu consentiment davant qualsevol procediment diagnòstic o terapèutic.
 • Sol·licitar una segona opinió, sense que comporti cap compromís amb la teva atenció i rebent informació sobre com fer-ho.
 • La confidencialitat de la informació i de les dades personals.

Tens el deure de...

 • Tenir cura de la teva salut i responsabilitzar-te’n.
 • Fer ús dels recursos, prestacions i drets d’acord amb les teves necessitats de salut i segons les disponibilitats del sistema sanitari.
 • Respectar i complir les mesures sanitàries.
 • Responsabilitzar-te de l’ús adequat de les prestacions sanitàries ofertes pel sistema de salut.
 • Respectar les normes establertes de cada centre, com també la dignitat personal i professional de les persones que hi presten els seus serveis.
 • Tenir cura i fer bon ús de les instal·lacions i els serveis sanitaris.
 • Facilitar, de forma veraç i certa, les teves dades d’identificació i les referents a la pròpia salut.
 • Signar el document pertinent, en cas de negar-te a dur a terme les actuacions sanitàries proposades per a la seva salut.
 • Acceptar l’alta un cop s’ha acabat el procés assistencial que el centre o la unitat poden oferir.
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: