Vés al contingut

Guia d’acollida a l’Hospital de dia de Psicogeriatria

Guia d’acollida a l’Hospital de dia de Psicogeriatria

L'Hospital de Dia Sociosanitari de Psicogeriatria és un recurs que ofereix un servei integral d’atenció diürna a persones diagnosticades de deteriorament cognitiu, així com a la seva família, en les diferents fases evolutives de la malaltia.

Quin és el nostre objectiu principal?

Oferir un Programa de Psicoestimulació Integral (PPI) interdisciplinari a partir d’un conjunt de teràpies no farmacològiques dirigides a restablir, rehabilitar i/o alentir el procés clínic evolutiu de la malaltia, considerant les limitacions que causa en tots els nivells de la persona afectada (físic, cognitiu, conductual i psicoafectiu), amb la intenció de conservar la seva autonomia, el major temps possible, atenent així mateix a la seva família i les seves necessitats com a cuidadors principals.

Qui i com es pot accedir?

Poden accedir persones amb diagnòstic de deteriorament cognitiu. Les persones que finalment fan ús d’aquest servei son derivades de l’Hospital Sociosanitari (EAIA) i de l’Atenció Primària (AP).

Com funciona el Programa de Psicoestimulació Integral (PPI)?

El PPI s’ofereix en grups de màxim 10 persones, amb una freqüència d’entre 1-3 sessions setmanals i, durant un període de 180 dies naturals des de l’ingrés al servei. Els grups s’organitzen en funció del perfil global de la persona que atendrà, entre d’altres, al seu estat cognitiu, físic, l’edat i el nivell d’escolaritat.

L'estructura general del PPI està organitzada en horari d’obertura de l’HDSS, i les activitats programades son:

 • Sessió de teràpia de psicomotricitat.
 • Sessió de teràpia ocupacional.
 • Sessió de teràpia d'estimulació cognitiva.
 • Sessió d’educació sanitària i atenció a la família.

Què més ofereix l’HDSS?

 • Valoració pre-ingrés de l’estat de la persona (entrevista inicial)
 • Pla Terapèutic Individualitzat (PTI)
 • Informe evolutiu de l’estada de la persona a l’alta.

Consideracions a tenir en compte

 • Cada matí s’ha de venir esmorzat, però queda un petit espai entre teràpies per si algú necessita fer un piscolabis (la persona se’l portaria i, també, una ampolla d’aigua).
 • Desplaçament a càrrec de la persona usuària o família.
 • Puntualitat en l’horari d’entrada i sortida de l’HDSS.

A més a més...

 • Portar una carpeta i fotocòpia de la medicació actualitzada (important comunicar als professionals de l’HDSS qualsevol canvi en la medicació).
 • Per al bon funcionament del servei i de l’equip, agraírem que en cas de no poder assistir a l’HDSS, ho comuniquin el més aviat possible.
 • És aconsellable no portar objectes de valor ni diners al centre perquè L’Hospital no es farà responsable (Si us oblideu algun objecte personal o de valor, contacteu amb el servei).

Alta de l’HDSS

L’estada al centre tindrà una durada predeterminada de 6 mesos des de l’inici del tractament, que estarà sotmès a modificacions en funció de les circumstàncies del servei i/o necessitats de l'usuari. En el moment de l’alta s’entregarà un informe i activitats per continuar al domicili. Així mateix s’oferirà informació d’altres serveis i recursos que poden ser interessants per a l’usuari.

Horari de tractament

L’HDSS atén de dilluns a divendres de 9 a 13h. La freqüència, horaris i grups terapèutics estan subjectes a criteri de l’equip per tal de complir els objectius generals i específics de cada persona amb la finalitat de mantenir i/o millorar les seves capacitats en tota la seva esfera biopsicosocial.

El nostre model d’atenció Seguim un model d’atenció centrada en la persona, basat en els principis d’intimitat, dignitat, participació activa, atenció integral, atenció integrada, singularitat, promoció de l’autonomia i independència de la persona i continuïtat assistencial.

Més informació:

On haig d’anar?

Hospital Sociosanitari Mollet
Carrer Sant Llorenç, 39
08100 Mollet del Vallès
Barcelona

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: